Staying Safe Online: Meet the Malwares

Meet the Malwares
Meet the Malwares

Ages

All ages

Duration

Medium (5-11 activities)

Nation

England, Northern Ireland, Scotland, Wales

Related calendar events

Safer Internet Day
7 February

This resource was created by the Industry Trust and Into Film and is designed to help teach staying safe online across the 7 to 14 age range. The resource will develop learners' awareness and knowledge of malware and the associated dangers it has. It will also highlight the impact that content piracy and viruses have on the creative industries.

This resource will:

• Develop learners' understanding of malware and the harm it can cause

• Demonstrate the cyber safety problems associated with pirate websites and viruses

• Help learners develop an understanding about the impact of content piracy on the creative industries

• Teach the importance of respecting copyright and the value of creative content

The resource is based on an adapted version of the short information film, Meet the Malwares provided by Creative Content Australia, a not-for-profitorganization committed to raising awareness of the value of screen content and copyright and the impact of Piracy, and their accompanying education resource.

This resource can be used and adapted to meet the needs of the learners and comprises of an accompanying Staying Safe Online: Meet the Malwares PowerPoint presentation including embedded clips, activity sheets and a handy glossary of the key terms to use in your classroom or club sessions. It has been designed to be followed sequentially, however you can cherry-pick activities to fit in with your teaching or requirements. There is a second version of the PowerPoint presentation with subtitled videos.

Teachers at schools in Wales  - please note that we have produced a specific Curriculum Links document outlining how the resource meets DCF and LNF Framework objectives and can support you to deliver key aspects of the curriculum in Wales; from  identifying risks and benefits of installing software to understanding copyright, licensing, fair use and the rights they have as creators. This was produced and developed with support from into Film Teaching Ambassadors and Digital Leaders. Welsh version available above.

Cafodd yr adnodd hwn ei greu gan Ymddiriedaeth y Diwydiant ac Into Film a'i nod yw helpu gydag addysgu am gadw'n ddiogel ar-lein ar draws yr ystod oedran 7 i 14 oed. Bydd yr adnodd yn datblygu ymwybyddiaeth a gwybodaeth y dysgwyr am faleiswedd o bob math a'r peryglon cysylltiedig â maleiswedd. Bydd hefyd yn tynnu sylw at yr effaith mae lladrata cynnwys a feirysau'n ei chael ar y diwydiannau creadigol.

Bydd yr adnodd yn gwneud y canlynol:

• Datblygu dealltwriaeth y dysgwyr o faleiswedd a'r niwed mae'n gallu ei achosi

• Dangos y problemau seibr ddiogelwch sy'n gysylltiedig â gwefannau answyddogol a feirysau

• Helpu dysgwyr i ddatblygu dealltwriaeth o effaith lladrata cynnwys ar y diwydiannau creadigol

• Addysgu am bwysigrwydd parchu hawlfraint a gwerth cynnwys creadigol

Mae'r adnodd yn seiliedig ar fersiwn wedi'i addasu o'r ffilm wybodaeth fer, Meet the Malwares/Cwrdd a'r Cnafon Cyfrifiadurol (sydd ar gael yn Gymraeg neu'n Saesneg), a ddarparwyd gan Creative Content Australia, sefydliad dielw sydd wedi ymrwymo i godi ymwybyddiaeth o werth cynnwys sgrin a hawlfraint ac effaith lladrata cynnwys, a'u hadnodd addysgol sy'n cyd-fynd.Gellir defnyddio'r adnodd hwn a'i addasu i fodloni anghenion y dysgwyr ac mae'n cynnwys adnodd sy'n cyd-fynd - Cadw'n Ddiogel Ar-lein: Cwrdd â'r Cnafon Cyfrifiadurol, sef cyflwyniad PowerPoint sy'n cynnwys clipiau, taflenni gweithgarwch a geirfa ddefnyddiol ar gyfer y termau allweddol i'w defnyddio yn eich ystafell ddosbarth neu mewn sesiynau clwb. Mae wedi cael ei gynllunio i gael ei ddilyn yn gyfresol, ond gallwch ddewis y gweithgareddau i gyd-fynd â'ch dulliau addysgu neu'ch gofynion chi. Mae ail fersiwn o'r cyflwyniad PowerPoint gyda fideos yn cynnwys isdeitlau.Ar ben hyn, ar gyfer ysgolion Cymru creuwyd dogfen arbennig sy'n nodi sut y mae'r anoddau o fewn yr adnodd yn ateb gofynion ac amcanion y Fframwaith Cymhwyedd Digidol a'r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Geneldaethol. Nod y ddogfen yma yw helpu athrawon i weld sut y mae defnyddio'r adnodd yn medru cyflwyno agweddau o'r fframweithiau hyn yn y dosbarth a chyflwyno pynciau priodol mewn dull effeithiol a diddorol. Datblygwyd y ddogfen cwriclwm yma drwy gyd-weithrediad a dau o lysgenhadon Into Film Cymru er mwyn sicrhau ein bod yn adlewyrchu perthnasedd yr adnodd i'r fframweithiau cenedlaethol gymaint ag sy'n bosib.

Athrawon Cymru ry'n ni wedi cynhyrchu dogfen Cysylltu a'r Cwricwlwm penodol sydd wedi'I anelu i;ch helpu I gyflwyno agweddau o'r FfCD a'r FfLlC; o ddysgu a deall y risgiau o ddefndyddio a gosod meddalwedd i deall hawlfraint, trwyddedu, defnydd teg, a'r hawliau sydd ganddynt fel llunwyr. Cynhyrchwyd hwn mewn cyd-weithrediad a dau o Lysgenhadon Into Film ac Arweinwyr Digidol.

 

This resource includes

This Resource Supports

  • Citizenship
  • Information Computing Technology
  • Welsh
  • PSHE Education

Got Some Feedback?

We love to hear how educators have used our resources.

Contact us

Updating our resources

We have developed a large catalogue of educational resources since launching in 2013, and some references and terminology will inevitably have dated as society and language evolves. We are aware of this and will be updating resources when our production schedule allows.

How Do Into Film Clubs Work? header

How do Into Film Clubs work?

Find out more about what's involved in running your very own Into Film Club.

Into Film CPD Training (Bolton)

Training

Learn how to make the most of film in education with our training programme.

Related

Load more

Viewing 4 of 5 related items.

What our educators say

"As an alternative provision for learners who are not in mainstream school we use your resources in a slightly different way as they generally find it hard to watch a full length film. They are, however fantastic. "