Into Film+ | The Streaming Service for Schools

08 Jun 2021

4 mins
Into Film+ | The Streaming Service for Schools

We are incredibly proud and excited to bring you Into Film+, the brand-new, free* and rights-compliant film streaming service for UK schools, created in partnership with Filmbankmedia. Stream a wide range of classic and new release films directly into your classroom or extra-curricular setting!

We at Into Film have long known that film is an incredibly powerful tool for learning, engaging children of all ages and abilities. Now, Into Film+ enables schools to stream films at the click of a button, allowing educators to unlock the power of film in the classroom like never before!

Featuring a catalogue of over 150 films at launch - with more titles to be added - Into Film+ caters to pupils of all ages. From timeless classics to exciting new releases, each film is specially selected by our expert curation team to support curriculum learning.

What's more, every film is packaged with curriculum-linked educational resources to support educators of young people across all ages and abilities, and providing teachers with a fantastic, user-friendly tool to aid with planning and enhance their teaching.

Into Film+ is enabling us to use film in ways we had never been able to before - clips and sections of films woven into our schemes of learning to increase engagement in lessons, as well as helping students to understand difficult concepts.

Peter Holland, Lead Teacher for Film and Media Studies, Stourport High School & Sixth Form College

Into Film research** has found that many teachers are using leading commercial streaming platforms to show films in school, despite it not being covered by terms and conditions. As the first free streaming platform dedicated to film and designed specifically for all school uses, Into Film+ will solve this problem, enabling teachers to stream films legally.

Paul Reeve, CEO, Into Film - "Into Film+ is a game-changer for teachers using film in their teaching. As the first film streaming platform built specifically for use in schools, it enables teachers to stream films in a safe and legal way. A curated catalogue that caters for all ages and a wealth of curriculum-linked resources will provide an incredible educational and cultural resource for teachers looking to engage pupils in their learning."

How Do I Get Started?

To access Into Film+, all you'll need is an Into Film Account - it's completely free, and only takes a moment to set up. Into Film+ is free to use for all UK state schools that hold a valid Public Video Screening (PVS) Licence from Filmbankmedia.

Filmbankmedia PVS Licences are paid for on behalf of schools by all local authorities in England and by some local authorities in both Wales and Scotland. Into Film NI cover the license cost for some schools in Northern Ireland. For further information on licensing in your locality please see our FAQs.

If you don't have a PVS Licence, or aren't already covered, then a licence can easily be obtained from Filmbankmedia.

Filmbankmedia logo, the words Digital, Entertainment, Technology appear

Filmbankmedia

Filmbankmedia licenses and distributes film and TV entertainment to many groups and is the licensing authority we work with to ensure schools, libraries and youth groups have the permissions to screen films from our catalogue.

Into Film and the Into Film+ streaming platform is supported by the UK film industry through Cinema First and the BFI through National Lottery Funding, thanks to National Lottery players.

* Screenings of Filmbankmedia's films for an entertainment or extra-curricular purpose require a Public Video Screening Licence (PVSL) from Filmbankmedia. State-funded schools in England are covered by the PVSL.

** Teacher Tapp survey, 7000 teachers - July 2020

Ry'n ni'n falch iawn o gyflwyno Into Film+, gwasanaeth newydd, rhad ac am ddim*, cyfreithiol, sydd ar gael i ysgolion y DU ac sy wedi'i ddatblygu mewn partneriaeth â Filmbankmedia. Ewch ati felly i ffrydio dewis eang o ffilmiau hen a newydd yn eich ystafell ddosbarth neu fel rhan o weithgaredd allgyrsiol.

Yma yn Into Film ry'n ni'n dathlu pŵer ffilm fel arf addysgol ac fel cyfrwng sy'n ysgogi myfyrwyr o bob oed a gallu. Bydd Into Film+ yn caniatáu i ysgolion gael mynediad i ffilmiau mewn dull cyfoes ac yn rhoi'r cyfle i addysgwyr ddefnyddio ffilm mewn dull newydd a chyffrous.

Gyda dros 150 o ffilmiau ar gael a mwy ar gael yn fuan- mae Into Film+ yn darparu rhywbeth at bob oed. O glasuron y sinema i ffilmiau newydd poblogaidd, yn wir, mae ein tîm curuadu yn dewis bob ffilm yn ofalus er mwyn sicrhau eu bod yn cyd-fynd a gofynion addysgu'r cwricwlwm.

Ar ben hyn, darperir adnodd addysgu i gyd-fynd â phob ffilm er mwyn cefnogi addysgwyr pob maes dysgu ac oed, ac i gefnogi athrawon wrth iddyn nhw gynllunio ac ehangu eu darpariaeth addysgol.

Mae Into Film+ yn ein galluogi i ddefnyddio ffilm mewn ffordd nad ydym ni wedi ei wneud o'r blaen defnyddio clipiau a rhannau o ffilm fel rhan o'n gwaith er mwyn ennyn diddordeb o fewn y gwersi, ynghyd â helpu myfyrwyr i ddeall pynciau mwy cymhleth.

Peter Holland, Arweinydd Ffilm a Chyfryngau, Stourport High School & VIth Form College

Mae ymchwil Into Film** yn profi bod athrawon yn defnyddio systemau ffrydio masnachol i ddangos ffilmiau yn y dosbarth hyd yn oed pan nad ydyn nhw'n cwrdd â rhai o'r telerau ac amodau priodol. Into Film+ yw'r platfform rhad ac am ddim cyntaf sy'n benodol ar gyfer ffilm ac at ddefnydd ffilm yn yr ysgol, ac felly, mae Into Film+ yn datrys lot o broblemau ysgolion ac yn caniatáu i athrawon ffrydio ffilmiau'n gyfreithiol.

Paul Reeve, Prif Weithredwr, Into Film - "Mae Into Film+ am newid pethau i athrawon sydd eisiau defnyddio ffilm yn eu gwersi. Fel y platfform gynta o'r fath sy wedi'i ddatblygu ar gyfer ysgolion, mae'n helpu athrawon i ffrydio ffilmiau mewn dull diogel a chyfreithiol. Gyda chatalog wedi'i guruadu ar gyfer pob oed ac ystod eang a chyfoethog o adnoddau i gyd-fynd â'r cwricwlwm, mae'r adnodd addysgol a diwylliannol gwych yma yn berffaith ar gyfer athrawon sydd eisiau ysgogi ac ysbrydoli myfyrwyr"

Ewch Ati

Er mwyn cael mynediad i Into Film+, bydd angen cyfrif Into Film arnoch chi- mae modd creu cyfrif rhad ac am ddim mewn munudau! Mae Into Film+ ar gael yn rhad ac am ddim i unrhyw ysgol sydd â thrwydded PVSL - Public Video Screening Licence gan Filmbankmedia.

Mae rhai Awdurdodau Addysg yng Nghymru yn trefnu trwyddedau ar gyfer eu hysgolion, i wybod mwy, ewch i'r dudalen yma.

Os nad ydy'r Awdurdod Addysg yn darparu trwydded a bod angen ichi brynu trwydded, gellir prynu drwy Filmbankmedia.

Cefnogir Into Film ac Into Film+ gan y diwydiant ffilm ym Mhrydain a thrwy gefnogaeth Cinema First ac arian y Loteri Genedlaethol gan y BFI, a mae'n diolch i bobl sy'n chwarae'r loteri genedlaethol.

* Er mwyn dangos ffilmiau Filmbankmedia mewn cyd-destun allgyrsiol neu ar gyfer adloniant, rhaid ichi gael trwydded PVS gan Filmbankmedia.

** Holiadur Teacher Tapp, 7000 athrawon - Gorffennaf 2020

You may also be interested in...

Viewing 4 of 4 related items.

Into Film Clubs

Into Film Clubs

Find out everything you need to know about starting an Into Film Club.

News details

Want to write for us?

Get in touch with your article ideas for the News and Views section.